Wet en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom en welke informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een plaatsing voor uw kind aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze informatie gebruiken wij om:

  • Een overeenkomst voor plaatsing met u af te sluiten.
  • Facturen maken die u op het Elfje uitgereikt krijgt.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te bieden.
  • Onze website te onderhouden.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. NAW gegevens komen op de computer en liggen op kinderdagverblijf het Elfje, wij dragen er zorg voor dat anderen deze niet kunnen inzien en vernietigen deze gegevens binnen 3 maanden vanaf dat u geen binding met kinderdagverblijf het Elfje meer heeft. De computer is beveiligd met een wachtwoord en een norton virus scanner. De inschrijfformulieren op kinderdagverblijf het Elfje zijn niet voor anderen in te zien. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

Onze medewerkers hebben toegang tot de inschrijfpapieren / wachtlijst en de observaties van uw kind. Zo hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurd binnen het Elfje. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals een orthopedagoog, logopedist, dan zal dit eerst in overleg met de ouder worden besproken.

Wanneer u wenst dat uw kind niet op de foto wordt gezet voor de website of Facebook, kunt u hiervoor tekenen bij aanvang van de opvang, u ontvangt voor de start een formulier.

Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet de stage begeleidster er op toe dat er geen namen gebruikt worden in het verslag. Beeldmateriaal mag alleen gebruikt / gemaakt worden, wanneer de ouder hiervoor toestemming heeft afgegeven.

Verslagen, observaties door onze medewerkers worden zorgvuldig bewaard en aan de ouder meegegeven wanneer het kind ons dagverblijf verlaat. Na drie maanden worden deze gegevens vernietigd.

Door ons aan bovenstaande richtlijnen te houden, voldoen wij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben.

Geldt dit voor elektronische en papieren bestanden?

Het gaat hier om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Wijzigingen

De tekst van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Wij houden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Wij zien erop toe dat kinderdagverblijf het Elfje adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. Wij zien er op toe dat administratiekantoor Wiegman gegevens alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze gebruikt dienen te worden.

  • Voor de plaatsingsovereenkomst
  • Voor de facturatie
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de belastingdienst.
  • Om de website te optimaliseren, beveiligen, onderhouden en analyseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheers procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Dit privacy reglement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite verbonden zijn.

Uw gegevens

Uw gegevens, waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door Administratiekantoor Wiegman. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan de belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Gegevens voor inzage worden pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht op het wijzigen van gegevens wanneer u ziet dat ze onjuist verwerkt zijn. U heeft recht op gegevens wissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Heeft u vragen over het privacybeleid of over de manier hoe wij met uw privacy omgaan, dan kunt u terecht bij Monique Gongriep, mailadres: info@kinderdagverblijfhetelfje.nl.

Dit beleid kan worden gewijzigd, dit beleid is opgemaakt april 2018.